CONTACT

CONTACT

Registered office : No. 27. Road No. 9-7, Long Thanh Industrial Park, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Socialist Republic of Vietnam [Post code. 810000]

nhà máy sản xuất : Nhà xưởng 27, đường 9-7 (cụm xưởng giai đoạn 3), KCN Long Thành , Xã Tam An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

                                        [Mã bưu chính. 810000]

Contact Point


Tel : +84 -251. 351. 6811

Fax : +84 -251. 351. 6811

Tax Code : 3603432453


[Global sales] Sales Leader :  Ms Tho

E-mail : gst_sales@gst-vietnam.com


[Local sales] Sales Leader  : Ms Diem

E-mail :  gst_sales2@gst-vietnam.com

Registered Office : No27. Road No. 9-7 , Long Thanh Industrial Park, Tam An Commune, Long Thanh District,

                                      Dong Nai Province, Socialist Republic of Vietnam [Post code. 810000]   Tel (+84) 251 351 6811   Fax (+84) 251 351 6811